ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ОБЩИНА КОСТИНБРОД.
РАЗКРИТ СЪС ЗАПОВЕД  N РД 01-648/19.05.2014 г. НА ИЗП. ДИРЕКТОР НА АСП ОТ ПЪРВИ ЮНИ 2014 ГОДИНА.
КАПАЦИТЕТ – 30 ползватели месечно.
ФИНАНСИРАНЕ – ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ.

СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел:

 • Предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции
 • Превенция на насилието и агресията
 • Отпадане от училище
 • Умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции
 • Консултиране и подкрепа на приемни родители и осиновители
 • Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески     проблеми и прояви и на техните родители
 • Професионално ориентиране
 • Работа с талантливи деца в ателиета по интереси

Истинско щастие е да имаш семейство, което да те разбира така, както приятел, и приятели, които да те подкрепят така, както семейството ти.

Основната цел на Центъра за социални услуги за деца и семейства в гр. Костинброд е да развие устойчиви социални услуги, базирани в общността, за деца и семейства на територията на общината.

Работим с деца и родители, които имат нужда от подкрепа за вземане на важни решения или справянето с трудности, възникнали в семейството.

Ние смятаме, че помощта зависи от желанията и нуждите на отделния клиент – родител/грижещ се или дете. Ние подкрепяме клиента при справяне с трудностите. Нашите клиенти могат да разчитат на защита на техните права и интереси и спазване на поверителност.

Зала за групова работа, работа в ателиета по интереси, обучения и супервизии

Конкретните задачи:

 • Развитие на алтернативни социални услуги в община Костинброд по превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск, както и за подкрепа и развитие на капацитета на семействата за отглеждане на децата в семейна среда.
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на децата и семействата и въвличане на местната общественост при осъществяването на дейностите и услугите за деца и техните семейства.
 • Развитие на местния капацитет и изграждане на екип от местни специалисти, който да предоставя социални услуги за деца и семейства, ориентирани към местната специфика и потребности.
 • Инвестиране на знания, умения и опит в местния екип за ефективното предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността.
 • Разработване и апробиране на модел за управление на социални услуги в общината, който да отговаря на съвременните нормативни изисквания, стандарти и критерии за качество на предоставяните услуги.