• Деца от 0 до 18 години в риск – жертви на злоупотреба, насилие или друго унизително отношение в и извън семейството
  • Деца, за които съществува опасност от увреждане на физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие
  • Деца в риск от отпадане от училище и техните семейства.
  • Кандидати за или вече одобрени приемни семейства.
  • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето.